Traditional

掛金索

法輪鼓。
河車穩穩三十幅。
搬日月,輥入金爐。
玉鼎烹煎,九陽真火煮。
萬道霞光,千重翠霧。

Simplified

挂金索

法轮鼓。
河车稳稳三十幅。
搬日月,辊入金炉。
玉鼎烹煎,九阳真火煮。
万道霞光,千重翠雾。

Pronunciation

guà jīn suǒ

fǎ lún gǔ 。
hé chē wěn wěn sān shí fú 。
bān rì yuè , gǔn rù jīn lú 。
yù dǐng pēng jiān , jiǔ yáng zhēn huǒ zhǔ 。
wàn dào xiá guāng , qiān zhòng cuì wù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.