Traditional

掛金索

有中無。
無中更有些兒做。
有無中,裏面搜取。
無內藏真,有內卻如無。
有無雙忘,還同太虛。

Simplified

挂金索

有中无。
无中更有些儿做。
有无中,里面搜取。
无内藏真,有内却如无。
有无双忘,还同太虚。

Pronunciation

guà jīn suǒ

yǒu zhōng wú 。
wú zhōng gēng yǒu xiē ér zuò 。
yǒu wú zhōng , lǐ miàn sōu qǔ 。
wú nèi cáng zhēn , yǒu nèi què rú wú 。
yǒu wú shuāng wàng , huán tóng tài xū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.