Traditional

掛金索

行功足。
蓬萊三島群仙聚。
瑤池會,聖賢無數。
盡是修真,學道列仙侶。
侍奉高真,西王聖母。

Simplified

挂金索

行功足。
蓬莱三岛群仙聚。
瑶池会,圣贤无数。
尽是修真,学道列仙侣。
侍奉高真,西王圣母。

Pronunciation

guà jīn suǒ

xíng gōng zú 。
péng lái sān dǎo qún xiān jù 。
yáo chí huì , shèng xián wú shù 。
jìn shì xiū zhēn , xué dào liè xiān lǚ 。
shì fèng gāo zhēn , xī wáng shèng mǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.