Traditional

掛金索

享天廚。
仙衣佳體身輕舉。
乘鸞鳳,玩賞清都。
寶殿瓊樓,金釘滿朱戶。
不夜長春,無來無去。

Simplified

挂金索

享天厨。
仙衣佳体身轻举。
乘鸾凤,玩赏清都。
宝殿琼楼,金钉满朱户。
不夜长春,无来无去。

Pronunciation

guà jīn suǒ

xiǎng tiān chú 。
xiān yī jiā tǐ shēn qīng jǔ 。
chéng luán fèng , wán shǎng qīng dū 。
bǎo diàn qióng lóu , jīn dīng mǎn zhū hù 。
bù yè cháng chūn , wú lái wú qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.