Traditional

掛金索

一更裏,澄心下手端然坐。
趕退群魔,隊隊白羊過。
剔起心燈,照見元初我。
方寸玲瓏,寶珠懸一顆。

Simplified

挂金索

一更里,澄心下手端然坐。
赶退群魔,队队白羊过。
剔起心灯,照见元初我。
方寸玲珑,宝珠悬一颗。

Pronunciation

guà jīn suǒ

yī gēng lǐ , chéng xīn xià shǒu duān rán zuò 。
gǎn tuì qún mó , duì duì bái yáng guò 。
tī qǐ xīn dēng , zhào jiàn yuán chū wǒ 。
fāng cùn líng lóng , bǎo zhū xuán yī kē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.