Traditional

按覆後歸睦州,贈苗侍禦

地遠心難達,天高謗易成。
羊腸留覆轍,虎口脫餘生。
直氏偷金枉,於家決獄明。
一言知己重,片議殺身輕。
日下人誰憶,天涯客獨行。
年光銷蹇步,秋氣入衰情。
建德知何在,長江問去程。
孤舟百口渡,萬裏一猿聲。
落日開鄉路,空山向郡城。
豈令冤氣積,千古在長平。

Simplified

按覆后归睦州,赠苗侍御

地远心难达,天高谤易成。
羊肠留覆辙,虎口脱馀生。
直氏偷金枉,于家决狱明。
一言知己重,片议杀身轻。
日下人谁忆,天涯客独行。
年光销蹇步,秋气入衰情。
建德知何在,长江问去程。
孤舟百口渡,万里一猿声。
落日开乡路,空山向郡城。
岂令冤气积,千古在长平。

Pronunciation

àn fù hòu guī mù zhōu , zèng miáo shì yù

dì yuǎn xīn nán dá , tiān gāo bàng yì chéng 。
yáng cháng liú fù zhé , hǔ kǒu tuō yú shēng 。
zhí shì tōu jīn wǎng , yú jiā jué yù míng 。
yī yán zhī jǐ zhòng , piàn yì shā shēn qīng 。
rì xià rén shuí yì , tiān yá kè dú xíng 。
nián guāng xiāo jiǎn bù , qiū qì rù shuāi qíng 。
jiàn dé zhī hé zài , cháng jiāng wèn qù chéng 。
gū zhōu bǎi kǒu dù , wàn lǐ yī yuán shēng 。
luò rì kāi xiāng lù , kōng shān xiàng jùn chéng 。
qǐ líng yuān qì jī , qiān gǔ zài cháng píng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.