Traditional

插花

有花君不插,有酒君不持,時過花枝空,人老酒戶衰。
今年病止酒,虛負菊花時。
早梅行可探,家醞綠滿卮,君不強一醉,歲月復推移。
新詩亦當賦,勿計字傾欹。

Simplified

插花

有花君不插,有酒君不持,时过花枝空,人老酒户衰。
今年病止酒,虚负菊花时。
早梅行可探,家酝绿满卮,君不强一醉,岁月复推移。
新诗亦当赋,勿计字倾欹。

Pronunciation

chā huā

yǒu huā jūn bù chā , yǒu jiǔ jūn bù chí , shí guò huā zhī kōng , rén lǎo jiǔ hù shuāi 。
jīn nián bìng zhǐ jiǔ , xū fù jú huā shí 。
zǎo méi xíng kě tàn , jiā yùn lǜ mǎn zhī , jūn bù qiáng yī zuì , suì yuè fù tuī yí 。
xīn shī yì dāng fù , wù jì zì qīng qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.