Traditional

攜一尊尋春湖上

酒裏真須勉策勛,百年何啻是中分。
花梢已點猩猩血,水面初生瑟瑟紋。
一世極知均腐骨,萬鍾元自付浮雲。
浩歌不恨無人和,但惜驚飛白鷺群。

Simplified

携一尊寻春湖上

酒里真须勉策勋,百年何啻是中分。
花梢已点猩猩血,水面初生瑟瑟纹。
一世极知均腐骨,万锺元自付浮云。
浩歌不恨无人和,但惜惊飞白鹭群。

Pronunciation

xié yī zūn xún chūn hú shàng

jiǔ lǐ zhēn xū miǎn cè xūn , bǎi nián hé chì shì zhōng fēn 。
huā shāo yǐ diǎn xīng xīng xuè , shuǐ miàn chū shēng sè sè wén 。
yī shì jí zhī jūn fǔ gǔ , wàn zhōng yuán zì fù fú yún 。
hào gē bù hèn wú rén hé , dàn xī jīng fēi bái lù qún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.