Traditional

摸魚兒

卷繡簾,梧桐秋院落,一霎雨添新綠。
對小池閑立殘妝淺,向晚水紋如縠。
凝遠目。
恨人去寂寂,鳳枕孤難宿。
倚闌不足。
看燕拂風檐,蝶翻露草,兩兩長相逐。
雙眉促。
可惜年華婉娩,西風初弄庭菊。
況伊家年少,多情未已難拘束。
那堪更趁涼景,追尋甚處垂楊曲。
佳期過盡,但不說歸來,多應忘了,雲屏去時祝。

Simplified

摸鱼儿

卷绣帘,梧桐秋院落,一霎雨添新绿。
对小池闲立残妆浅,向晚水纹如縠。
凝远目。
恨人去寂寂,凤枕孤难宿。
倚阑不足。
看燕拂风檐,蝶翻露草,两两长相逐。
双眉促。
可惜年华婉娩,西风初弄庭菊。
况伊家年少,多情未已难拘束。
那堪更趁凉景,追寻甚处垂杨曲。
佳期过尽,但不说归来,多应忘了,云屏去时祝。

Pronunciation

mō yú ér

juàn xiù lián , wú tóng qiū yuàn luò , yī shà yǔ tiān xīn lǜ 。
duì xiǎo chí xián lì cán zhuāng qiǎn , xiàng wǎn shuǐ wén rú hú 。
níng yuǎn mù 。
hèn rén qù jì jì , fèng zhěn gū nán sù 。
yǐ lán bù zú 。
kàn yàn fú fēng yán , dié fān lù cǎo , liǎng liǎng cháng xiāng zhú 。
shuāng méi cù 。
kě xī nián huá wǎn miǎn , xī fēng chū nòng tíng jú 。
kuàng yī jiā nián shǎo , duō qíng wèi yǐ nán jū shù 。
nà kān gēng chèn liáng jǐng , zhuī xún shèn chǔ chuí yáng qū 。
jiā qī guò jìn , dàn bù shuō guī lái , duō yīng wàng liǎo , yún píng qù shí zhù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.