Traditional

摸魚兒

甚一般,化工模子。
鑄成一個拙底。
生來不向春頭上,卻跨暮春婪尾。
驀省記。
早冉冉花陰,НН循除水。
雖然恁地。
但笑詠春風,閑推鳴瑟,別自有真意。
從前看,三十七年都未。
醉生聲利場裏。
浮雲破處窗涵月,喚得自家醒起。
別料理。
那玉燕石麟,不當真符瑞。
徹頭地位。
也須是長年,聞些好語,作個標月指。

Simplified

摸鱼儿

甚一般,化工模子。
铸成一个拙底。
生来不向春头上,却跨暮春婪尾。
蓦省记。
早冉冉花阴,НН循除水。
虽然恁地。
但笑咏春风,闲推鸣瑟,别自有真意。
从前看,三十七年都未。
醉生声利场里。
浮云破处窗涵月,唤得自家醒起。
别料理。
那玉燕石麟,不当真符瑞。
彻头地位。
也须是长年,闻些好语,作个标月指。

Pronunciation

mō yú ér

shèn yī bān , huà gōng mó zǐ 。
zhù chéng yī gè zhuō dǐ 。
shēng lái bù xiàng chūn tóu shàng , què kuà mù chūn lán wěi 。
mò shěng jì 。
zǎo rǎn rǎn huā yīn ,ǯǯ xún chú shuǐ 。
suī rán nèn dì 。
dàn xiào yǒng chūn fēng , xián tuī míng sè , bié zì yǒu zhēn yì 。
cóng qián kàn , sān shí qī nián dū wèi 。
zuì shēng shēng lì cháng lǐ 。
fú yún pò chǔ chuāng hán yuè , huàn dé zì jiā xǐng qǐ 。
bié liào lǐ 。
nà yù yàn shí lín , bù dāng zhēn fú ruì 。
chè tóu dì wèi 。
yě xū shì cháng nián , wén xiē hǎo yǔ , zuò gè biāo yuè zhǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.