Traditional

放鷹

十月鷹出籠,草枯雉兔肥。
下鞲隨指顧,百擲無一遺。
鷹翅疾如風,鷹爪利如錐。
本為鳥所設,今為人所資。
孰能使之然,有術甚易知。
取其向背性,制在饑飽時。
不可使長飽,不可使長饑。
饑則力不足,飽則背人飛。
乘饑縱搏擊,未飽須縶維。
所以爪翅功,而人坐收之。
聖明馭英雄,其術亦如斯。
鄙語不可棄,吾聞諸獵師。

Simplified

放鹰

十月鹰出笼,草枯雉兔肥。
下鞲随指顾,百掷无一遗。
鹰翅疾如风,鹰爪利如锥。
本为鸟所设,今为人所资。
孰能使之然,有术甚易知。
取其向背性,制在饥饱时。
不可使长饱,不可使长饥。
饥则力不足,饱则背人飞。
乘饥纵搏击,未饱须絷维。
所以爪翅功,而人坐收之。
圣明驭英雄,其术亦如斯。
鄙语不可弃,吾闻诸猎师。

Pronunciation

fàng yīng

shí yuè yīng chū lóng , cǎo kū zhì tù féi 。
xià gōu suí zhǐ gù , bǎi zhì wú yī yí 。
yīng chì jí rú fēng , yīng zhǎo lì rú zhuī 。
běn wéi niǎo suǒ shè , jīn wéi rén suǒ zī 。
shú néng shǐ zhī rán , yǒu shù shèn yì zhī 。
qǔ qí xiàng bèi xìng , zhì zài jī bǎo shí 。
bù kě shǐ cháng bǎo , bù kě shǐ cháng jī 。
jī zé lì bù zú , bǎo zé bèi rén fēi 。
chéng jī zòng bó jī , wèi bǎo xū zhí wéi 。
suǒ yǐ zhǎo chì gōng , ér rén zuò shōu zhī 。
shèng míng yù yīng xióng , qí shù yì rú sī 。
bǐ yǔ bù kě qì , wú wén zhū liè shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.