Traditional

故山

禹祠行樂盛年年,繡轂爭先罨畫船。
十裏煙波明月夜,萬人歌吹早鶯天。
花如上苑常成市,酒似新豐不直錢。
老子未須悲白發,黃公壚下且閑眠。

Simplified

故山

禹祠行乐盛年年,绣毂争先罨画船。
十里烟波明月夜,万人歌吹早莺天。
花如上苑常成市,酒似新丰不直钱。
老子未须悲白发,黄公垆下且闲眠。

Pronunciation

gù shān

yǔ cí xíng lè shèng nián nián , xiù gǔ zhēng xiān yǎn huà chuán 。
shí lǐ yān bō míng yuè yè , wàn rén gē chuī zǎo yīng tiān 。
huā rú shàng yuàn cháng chéng shì , jiǔ sì xīn fēng bù zhí qián 。
lǎo zǐ wèi xū bēi bái fā , huáng gōng lú xià qiě xián mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.