Traditional

故衫

闇淡緋衫稱老身,半披半曳出朱門。
袖中吳郡新詩本,襟上杭州舊酒痕。
殘色過梅看向盡,故香因洗嗅猶存。
曾經爛熳三年著,欲棄空箱似少恩。

Simplified

故衫

闇淡绯衫称老身,半披半曳出朱门。
袖中吴郡新诗本,襟上杭州旧酒痕。
残色过梅看向尽,故香因洗嗅犹存。
曾经烂熳三年著,欲弃空箱似少恩。

Pronunciation

gù shān

àn dàn fēi shān chēng lǎo shēn , bàn pī bàn yè chū zhū mén 。
xiù zhōng wú jùn xīn shī běn , jīn shàng háng zhōu jiù jiǔ hén 。
cán sè guò méi kàn xiàng jìn , gù xiāng yīn xǐ xiù yóu cún 。
zēng jīng làn màn sān nián zhù , yù qì kōng xiāng sì shǎo ēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.