Traditional

故齊王贈承天皇帝挽歌

禮盛追崇日,人知友悌恩。
舊居從代邸,新隴入文園。
鴻寶仙書秘,龍旂帝服尊。
蒼蒼松裏月,萬古此高原。

Simplified

故齐王赠承天皇帝挽歌

礼盛追崇日,人知友悌恩。
旧居从代邸,新陇入文园。
鸿宝仙书秘,龙旂帝服尊。
苍苍松里月,万古此高原。

Pronunciation

gù qí wáng zèng chéng tiān huáng dì wǎn gē

lǐ shèng zhuī chóng rì , rén zhī yǒu tì ēn 。
jiù jū cóng dài dǐ , xīn lǒng rù wén yuán 。
hóng bǎo xiān shū mì , lóng qí dì fú zūn 。
cāng cāng sōng lǐ yuè , wàn gǔ cǐ gāo yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.