Traditional

敕賜長壽酒因口號以贈

恩沾長壽酒,歸遺同心人。
滿酌共君醉,一杯千萬春。

Simplified

敕赐长寿酒因口号以赠

恩沾长寿酒,归遗同心人。
满酌共君醉,一杯千万春。

Pronunciation

chì cì cháng shòu jiǔ yīn kǒu hào yǐ zèng

ēn zhān cháng shòu jiǔ , guī yí tóng xīn rén 。
mǎn zhuó gòng jūn zuì , yī bēi qiān wàn chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.