Traditional

散懷

小疾便幽翳,孤懷抱郁陶。
遺文誦史漢,奇思探莊騷。
談笑寬吟苦,經行慰作勞。
東岡聊一往,突兀古臺高。

Simplified

散怀

小疾便幽翳,孤怀抱郁陶。
遗文诵史汉,奇思探庄骚。
谈笑宽吟苦,经行慰作劳。
东冈聊一往,突兀古台高。

Pronunciation

sàn huái

xiǎo jí biàn yōu yì , gū huái bào yù táo 。
yí wén sòng shǐ hàn , qí sī tàn zhuāng sāo 。
tán xiào kuān yín kǔ , jīng xíng wèi zuò láo 。
dōng gāng liáo yī wǎng , tū wù gǔ tái gāo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.