Traditional

文殊臺

芙蓉萬尺花如鐵,秋窗盡灑紅霞屑。
螺頂仙人騎杖來,天衣曉帶雪山雪。
帝遣神丁量海洗,繡鍔斑裬生增砥。
一萍吹作潯陽城,半匕疏為九江水。
高青直上一萬重,綠瞳失啟金泥封。

Simplified

文殊台

芙蓉万尺花如铁,秋窗尽洒红霞屑。
螺顶仙人骑杖来,天衣晓带雪山雪。
帝遣神丁量海洗,绣锷斑裬生增砥。
一萍吹作浔阳城,半匕疏为九江水。
高青直上一万重,绿瞳失启金泥封。

Pronounciation

wén shū tái

fú róng wàn chǐ huā rú tiě , qiū chuāng jìn sǎ hóng xiá xiè 。
luó dǐng xiān rén qí zhàng lái , tiān yī xiǎo dài xuě shān xuě 。
dì qiǎn shén dīng liáng hǎi xǐ , xiù è bān líng shēng zēng dǐ 。
yī píng chuī zuò xún yáng chéng , bàn bǐ shū wéi jiǔ jiāng shuǐ 。
gāo qīng zhí shàng yī wàn zhòng , lǜ tóng shī qǐ jīn ní fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.