Traditional

文章

文章本天成,妙手偶得之,粹然無疵瑕,豈復須人為!
君看古彜器,巧拙兩無施。
漢最近先秦,固已殊淳漓;胡部何為者,豪竹雜哀絲?
後夔不復作,千載誰與期!

Simplified

文章

文章本天成,妙手偶得之,粹然无疵瑕,岂复须人为!
君看古彝器,巧拙两无施。
汉最近先秦,固已殊淳漓;胡部何为者,豪竹杂哀丝?
后夔不复作,千载谁与期!

Pronunciation

wén zhāng

wén zhāng běn tiān chéng , miào shǒu ǒu dé zhī , cuì rán wú cī xiá , qǐ fù xū rén wéi !
jūn kàn gǔ yí qì , qiǎo zhuō liǎng wú shī 。
hàn zuì jìn xiān qín , gù yǐ shū chún lí û hú bù hé wéi zhě , háo zhú zá āi sī ?
hòu kuí bù fù zuò , qiān zài shuí yǔ qī !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.