Traditional

齋中雜興十首以丈夫貴壯健慘戚非朱顏為韻

昔我自蜀歸,耆舊已雕喪。
後來二三公,尚慰天下望。
千裏一紙書,殷懃問亡恙。
嗚呼亦已矣,遺語寄悲愴。
我亦迫桑榆,便恐無輩行。
夜窗對青燈,力憊心尚壯。

Simplified

斋中杂兴十首以丈夫贵壮健惨戚非朱颜为韵

昔我自蜀归,耆旧已凋丧。
後来二三公,尚慰天下望。
千里一纸书,殷懃问亡恙。
呜呼亦已矣,遗语寄悲怆。
我亦迫桑榆,便恐无辈行。
夜窗对青灯,力惫心尚壮。

Pronunciation

zhāi zhōng zá xīng shí shǒu yǐ zhàng fū guì zhuàng jiàn cǎn qī fēi zhū yán wéi yùn

xī wǒ zì shǔ guī , qí jiù yǐ diāo sāng 。
hòu lái èr sān gōng , shàng wèi tiān xià wàng 。
qiān lǐ yī zhǐ shū , yīn qín wèn wáng yàng 。
wū hū yì yǐ yǐ , yí yǔ jì bēi chuàng 。
wǒ yì pò sāng yú , biàn kǒng wú bèi xíng 。
yè chuāng duì qīng dēng , lì bèi xīn shàng zhuàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.