Traditional

齋中雜興十首以丈夫貴壯健慘戚非朱顏為韻

閑居寂無客,柴門晝常關。
孤舟小於葉,放浪煙水間。
樹暗楊梅村,露下白蓮灣,釣魚樵風涇,買酒石帆山,向來支許輩,恐亦無此閑。
道逢若耶叟,握手開蒼顏。

Simplified

斋中杂兴十首以丈夫贵壮健惨戚非朱颜为韵

闲居寂无客,柴门昼常关。
孤舟小於叶,放浪烟水间。
树暗杨梅村,露下白莲湾,钓鱼樵风泾,买酒石帆山,向来支许辈,恐亦无此闲。
道逢若耶叟,握手开苍颜。

Pronunciation

zhāi zhōng zá xīng shí shǒu yǐ zhàng fū guì zhuàng jiàn cǎn qī fēi zhū yán wéi yùn

xián jū jì wú kè , chái mén zhòu cháng guān 。
gū zhōu xiǎo yū yè , fàng làng yān shuǐ jiān 。
shù àn yáng méi cūn , lù xià bái lián wān , diào yú qiáo fēng jīng , mǎi jiǔ shí fān shān , xiàng lái zhī xǔ bèi , kǒng yì wú cǐ xián 。
dào féng ruò yé sǒu , wò shǒu kāi cāng yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.