Traditional

齋居偶作

童子裝爐火,行添一炷香。
老翁持麈尾,坐拂伴張床。
卷縵看天色,移齋近日陽。
甘鮮新餅果,穩暖舊衣裳。
止足安生理,悠閑樂性場。
是非一以遣,動靜百無妨。
豈有物相累,兼無情可忘。
不須憂老病,心是自醫王。

Simplified

斋居偶作

童子装炉火,行添一炷香。
老翁持麈尾,坐拂伴张床。
卷缦看天色,移斋近日阳。
甘鲜新饼果,稳暖旧衣裳。
止足安生理,悠闲乐性场。
是非一以遣,动静百无妨。
岂有物相累,兼无情可忘。
不须忧老病,心是自医王。

Pronunciation

zhāi jū ǒu zuò

tóng zǐ zhuāng lú huǒ , xíng tiān yī zhù xiāng 。
lǎo wēng chí zhǔ wěi , zuò fú bàn zhāng chuáng 。
juàn màn kàn tiān sè , yí zhāi jìn rì yáng 。
gān xiān xīn bǐng guǒ , wěn nuǎn jiù yī cháng 。
zhǐ zú ān shēng lǐ , yōu xián lè xìng cháng 。
shì fēi yī yǐ qiǎn , dòng jìng bǎi wú fáng 。
qǐ yǒu wù xiāng léi , jiān wú qíng kě wàng 。
bù xū yōu lǎo bìng , xīn shì zì yī wáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.