Traditional

齋戒

每因齋戒斷葷腥,漸覺塵勞染愛輕。
六賊定知無氣色,三屍應恨少恩情。
酒魔降伏終須盡,詩債填還亦欲平。
從此始堪為弟子,竺乾師是古先生。

Simplified

斋戒

每因斋戒断荤腥,渐觉尘劳染爱轻。
六贼定知无气色,三尸应恨少恩情。
酒魔降伏终须尽,诗债填还亦欲平。
从此始堪为弟子,竺乾师是古先生。

Pronunciation

zhāi jiè

měi yīn zhāi jiè duàn hūn xīng , jiàn jué chén láo rǎn ài qīng 。
liù zéi dìng zhī wú qì sè , sān shī yīng hèn shǎo ēn qíng 。
jiǔ mó jiàng fú zhōng xū jìn , shī zhài tián huán yì yù píng 。
cóng cǐ shǐ kān wéi dì zǐ , zhú qián shī shì gǔ xiān shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.