Traditional

斜封官語

姚宋為相,邪不如正。
太平用事,正不如邪。

Simplified

斜封官语

姚宋为相,邪不如正。
太平用事,正不如邪。

Pronunciation

xié fēng guān yǔ

yáo sòng wéi xiāng , xié bù rú zhèng 。
tài píng yòng shì , zhèng bù rú xié 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.