Traditional

新豐路逢故人

塵土長路晚,風煙廢宮秋。
相逢立馬語,盡日此橋頭。
知君不得意,郁郁來西遊。
惆悵新豐店,何人識馬周?

Simplified

新丰路逢故人

尘土长路晚,风烟废宫秋。
相逢立马语,尽日此桥头。
知君不得意,郁郁来西游。
惆怅新丰店,何人识马周?

Pronunciation

xīn fēng lù féng gù rén

chén tǔ cháng lù wǎn , fēng yān fèi gōng qiū 。
xiāng féng lì mǎ yǔ , jìn rì cǐ qiáo tóu 。
zhī jūn bù dé yì , yù yù lái xī yóu 。
chóu chàng xīn fēng diàn , hé rén shí mǎ zhōu ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.