Traditional

新作柴門戲書

雖設常關果是麼?
開門終日有誰過。
從來不省多車轍,此際真宜置爵羅。
尚許漁樵時剝啄,偶逢風月亦婆娑。
炎炎炙手須臾事,也比柴荊較幾何!

Simplified

新作柴门戏书

虽设常关果是麽?
开门终日有谁过。
从来不省多车辙,此际真宜置爵罗。
尚许渔樵时剥啄,偶逢风月亦婆娑。
炎炎炙手须臾事,也比柴荆较几何!

Pronunciation

xīn zuò chái mén xì shū

suī shè cháng guān guǒ shì mó ?
kāi mén zhōng rì yǒu shuí guò 。
cóng lái bù shěng duō chē zhé , cǐ jì zhēn yí zhì jué luó 。
shàng xǔ yú qiáo shí bāo zhuó , ǒu féng fēng yuè yì pó suō 。
yán yán zhì shǒu xū yú shì , yě bǐ chái jīng jiào jī hé !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.