Traditional

新制小冠

栟櫚冠子輕宜發,綀布單衣爽辟塵。
縱不能詩亦堪畫,年余八十水雲身。

Simplified

新制小冠

栟榈冠子轻宜发,綀布单衣爽辟尘。
纵不能诗亦堪画,年余八十水云身。

Pronunciation

xīn zhì xiǎo guān

bēn lǘ guān zǐ qīng yí fā , shū bù dān yī shuǎng bì chén 。
zòng bù néng shī yì kān huà , nián yú bā shí shuǐ yún shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.