Traditional

新制綾襖成感而有詠

水波文襖造新成,綾軟綿勻溫復輕。
晨興好擁向陽坐,晚出宜披蹋雪行。
鶴氅毳疏無實事,木棉花冷得虛名。
宴安往往嘆侵夜,臥穩昏昏睡到明。
百姓多寒無可救,一身獨暖亦何情。
心中為念農桑苦,耳裏如聞饑凍聲。
爭得大裘長萬丈,與君都蓋洛陽城?

Simplified

新制绫袄成感而有咏

水波文袄造新成,绫软绵匀温复轻。
晨兴好拥向阳坐,晚出宜披蹋雪行。
鹤氅毳疏无实事,木棉花冷得虚名。
宴安往往叹侵夜,卧稳昏昏睡到明。
百姓多寒无可救,一身独暖亦何情。
心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声。
争得大裘长万丈,与君都盖洛阳城?

Pronunciation

xīn zhì líng ǎo chéng gǎn ér yǒu yǒng

shuǐ bō wén ǎo zào xīn chéng , líng ruǎn mián yún wēn fù qīng 。
chén xīng hǎo yōng xiàng yáng zuò , wǎn chū yí pī tà xuě xíng 。
hè chǎng cuì shū wú shí shì , mù mián huā lěng dé xū míng 。
yàn ān wǎng wǎng tàn qīn yè , wò wěn hūn hūn shuì dào míng 。
bǎi xìng duō hán wú kě jiù , yī shēn dú nuǎn yì hé qíng 。
xīn zhōng wéi niàn nóng sāng kǔ , ěr lǐ rú wén jī dòng shēng 。
zhēng dé dà qiú cháng wàn zhàng , yǔ jūn dū gài luò yáng chéng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.