Traditional

新塘觀月

攜酒新塘南,中夜欲忘歸。
貪看月滿湖,不覺露濕衣。
天高鶴聲厲,風急螢火稀。
此夕不一醉,行嘆破鏡飛。
漁家亦喜事,未掩水際扉。
皇天有公道,處處皆清暉。

Simplified

新塘观月

携酒新塘南,中夜欲忘归。
贪看月满湖,不觉露湿衣。
天高鹤声厉,风急萤火稀。
此夕不一醉,行叹破镜飞。
渔家亦喜事,未掩水际扉。
皇天有公道,处处皆清晖。

Pronunciation

xīn táng guān yuè

xié jiǔ xīn táng nán , zhōng yè yù wàng guī 。
tān kàn yuè mǎn hú , bù jué lù shī yī 。
tiān gāo hè shēng lì , fēng jí yíng huǒ xī 。
cǐ xī bù yī zuì , xíng tàn pò jìng fēi 。
yú jiā yì xǐ shì , wèi yǎn shuǐ jì fēi 。
huáng tiān yǒu gōng dào , chǔ chǔ jiē qīng huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.