Traditional

新婦石

堂堂不語望夫君,四畔無家石作鄰。
蟬鬢一梳千歲髻,蛾眉長掃萬年春。
雪為輕粉憑風拂,霞作胭脂使日勻。
莫道面前無寶鑒,月來山下照夫人。

Simplified

新妇石

堂堂不语望夫君,四畔无家石作邻。
蝉鬓一梳千岁髻,蛾眉长扫万年春。
雪为轻粉凭风拂,霞作胭脂使日匀。
莫道面前无宝鉴,月来山下照夫人。

Pronunciation

xīn fù shí

táng táng bù yǔ wàng fū jūn , sì pàn wú jiā shí zuò lín 。
chán bìn yī shū qiān suì jì , é méi cháng sǎo wàn nián chūn 。
xuě wéi qīng fěn píng fēng fú , xiá zuò yān zhī shǐ rì yún 。
mò dào miàn qián wú bǎo jiàn , yuè lái shān xià zhào fū rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.