Traditional

新安奉送穆諭德歸朝,賦得行字

九重宣室召,萬裏建溪行。
事直皇天在,歸遲白發生。
用材身復起,睹聖眼猶明。
離別寒江上,潺湲若有情。

Simplified

新安奉送穆谕德归朝,赋得行字

九重宣室召,万里建溪行。
事直皇天在,归迟白发生。
用材身复起,睹圣眼犹明。
离别寒江上,潺湲若有情。

Pronunciation

xīn ān fèng sòng mù yù dé guī zhāo , fù dé xíng zì

jiǔ zhòng xuān shì zhào , wàn lǐ jiàn xī xíng 。
shì zhí huáng tiān zài , guī chí bái fā shēng 。
yòng cái shēn fù qǐ , dǔ shèng yǎn yóu míng 。
lí bié hán jiāng shàng , chán yuán ruò yǒu qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.