Traditional

新安送陸澧歸江陰

新安路,人來去。
早潮復晚潮,明日知何處。
潮水無情亦解歸,自憐長在新安住。

Simplified

新安送陆澧归江阴

新安路,人来去。
早潮复晚潮,明日知何处。
潮水无情亦解归,自怜长在新安住。

Pronunciation

xīn ān sòng lù lǐ guī jiāng yīn

xīn ān lù , rén lái qù 。
zǎo cháo fù wǎn cháo , míng rì zhī hé chǔ 。
cháo shuǐ wú qíng yì jiě guī , zì lián cháng zài xīn ān zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.