Traditional

新安驛

孤驛荒山與虎鄰,更堪風雪暗南津!
羈遊如此真無策,獨立淒然默愴神。
木盎汲江人起早,銀釵簇髻女妝新。
蠻風弊惡蛟龍橫,未敢全誇見在身。

Simplified

新安驿

孤驿荒山与虎邻,更堪风雪暗南津!
羁游如此真无策,独立凄然默怆神。
木盎汲江人起早,银钗簇髻女妆新。
蛮风弊恶蛟龙横,未敢全夸见在身。

Pronunciation

xīn ān yì

gū yì huāng shān yǔ hǔ lín , gēng kān fēng xuě àn nán jīn !
jī yóu rú cǐ zhēn wú cè , dú lì qī rán mò chuàng shén 。
mù àng jí jiāng rén qǐ zǎo , yín chāi cù jì nǚ zhuāng xīn 。
mán fēng bì è jiāo lóng héng , wèi gǎn quán kuā jiàn zài shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.