Traditional

新寒

碧蝶飛飛過短籬,山姜石竹有殘枝。
誰知老子閑眠處,恰是新寒細雨時。

Simplified

新寒

碧蝶飞飞过短篱,山姜石竹有残枝。
谁知老子闲眠处,恰是新寒细雨时。

Pronunciation

xīn hán

bì dié fēi fēi guò duǎn lí , shān jiāng shí zhú yǒu cán zhī 。
shuí zhī lǎo zǐ xián mián chǔ , qià shì xīn hán xì yǔ shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.