Traditional

新居早春二首

靜巷無來客,深居不出門。
鋪沙蓋苔面,掃雪擁松根。
漸暖宜閑步,初晴愛小園。
覓花都未有,唯覺樹枝繁。
地潤東風暖,閑行踏草芽。
呼童遣移竹,留客伴嘗茶。
溜滴檐冰盡,塵浮隙日斜。
新居未曾到,鄰裏是誰家?

Simplified

新居早春二首

静巷无来客,深居不出门。
铺沙盖苔面,扫雪拥松根。
渐暖宜闲步,初晴爱小园。
觅花都未有,唯觉树枝繁。
地润东风暖,闲行踏草芽。
呼童遣移竹,留客伴尝茶。
溜滴檐冰尽,尘浮隙日斜。
新居未曾到,邻里是谁家?

Pronunciation

xīn jū zǎo chūn èr shǒu

jìng xiàng wú lái kè , shēn jū bù chū mén 。
pū shā gài tái miàn , sǎo xuě yōng sōng gēn 。
jiàn nuǎn yí xián bù , chū qíng ài xiǎo yuán 。
mì huā dū wèi yǒu , wéi jué shù zhī fán 。
dì rùn dōng fēng nuǎn , xián xíng tà cǎo yá 。
hū tóng qiǎn yí zhú , liú kè bàn cháng chá 。
liū dī yán bīng jìn , chén fú xì rì xié 。
xīn jū wèi zēng dào , lín lǐ shì shuí jiā ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.