Traditional

新歲贈夢得

暮齒忽將及,同心私自憐。
漸衰宜減食,已喜更加年。
紫綬行聯袂,籃輿出比肩。
與君同甲子,歲酒合誰先?

Simplified

新岁赠梦得

暮齿忽将及,同心私自怜。
渐衰宜减食,已喜更加年。
紫绶行联袂,篮舆出比肩。
与君同甲子,岁酒合谁先?

Pronunciation

xīn suì zèng mèng dé

mù chǐ hū jiāng jí , tóng xīn sī zì lián 。
jiàn shuāi yí jiǎn shí , yǐ xǐ gēng jiā nián 。
zǐ shòu xíng lián mèi , lán yú chū bǐ jiān 。
yǔ jūn tóng jiǎ zǐ , suì jiǔ hé shuí xiān ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.