Traditional

新年七十有九

中歲抱沈綿,詎敢望七十;造物偶脫遺,俯仰耄已及。
寧知辱弓旌,扶憊去鄉邑。
受恩不知報,懷抱空怏悒。
天門邈難窺,地芥亦嬾拾。
隨身一詩囊,副以兩藥笈。
何當復得謝,浩蕩脫維縶。
擘浪畫楫飛,穿雲青鞋濕。
余年尚有幾,登覽當汲汲。
狂吟題寺廊,大筆蘸墨汁。

Simplified

新年七十有九

中岁抱沉绵,讵敢望七十;造物偶脱遗,俯仰耄已及。
宁知辱弓旌,扶惫去乡邑。
受恩不知报,怀抱空怏悒。
天门邈难窥,地芥亦嬾拾。
随身一诗囊,副以两药笈。
何当复得谢,浩荡脱维絷。
擘浪画楫飞,穿云青鞋湿。
余年尚有几,登览当汲汲。
狂吟题寺廊,大笔蘸墨汁。

Pronunciation

xīn nián qī shí yǒu jiǔ

zhōng suì bào chén mián , jù gǎn wàng qī shí û zào wù ǒu tuō yí , fǔ yǎng mào yǐ jí 。
níng zhī rǔ gōng jīng , fú bèi qù xiāng yì 。
shòu ēn bù zhī bào , huái bào kōng yàng yì 。
tiān mén miǎo nán kuī , dì jiè yì lǎn shí 。
suí shēn yī shī náng , fù yǐ liǎng yào jí 。
hé dāng fù dé xiè , hào dàng tuō wéi zhí 。
bò làng huà jí fēi , chuān yún qīng xié shī 。
yú nián shàng yǒu jī , dēng lǎn dāng jí jí 。
kuáng yín tí sì láng , dà bǐ zhàn mò zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.