Traditional

新年

寄跡人間夢已長,新年脫帽始微霜。
坐中使氣如秦俠,陌上行歌類楚狂。
掃榻欲招貧與語,杜門聊以醉為鄉。
稽山剡曲雖堪樂,終憶祁連古戰場。

Simplified

新年

寄迹人间梦已长,新年脱帽始微霜。
坐中使气如秦侠,陌上行歌类楚狂。
扫榻欲招贫与语,杜门聊以醉为乡。
稽山剡曲虽堪乐,终忆祁连古战场。

Pronunciation

xīn nián

jì jì rén jiān mèng yǐ cháng , xīn nián tuō mào shǐ wēi shuāng 。
zuò zhōng shǐ qì rú qín xiá , mò shàng xíng gē lèi chǔ kuáng 。
sǎo tà yù zhāo pín yǔ yǔ , dù mén liáo yǐ zuì wéi xiāng 。
jī shān yǎn qū suī kān lè , zhōng yì qí lián gǔ zhàn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.