Traditional

新息道中作

蕭條獨向汝南行,客路多逢漢騎營。
古木蒼蒼離亂後,幾家同住一孤城。

Simplified

新息道中作

萧条独向汝南行,客路多逢汉骑营。
古木苍苍离乱后,几家同住一孤城。

Pronunciation

xīn xī dào zhōng zuò

xiāo tiáo dú xiàng rǔ nán xíng , kè lù duō féng hàn qí yíng 。
gǔ mù cāng cāng lí luàn hòu , jī jiā tóng zhù yī gū chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.