Traditional

新春江次

浦幹潮未應,堤濕凍初銷。
粉片妝梅朵,金絲刷柳條。
鴨頭新綠水,雁齒小紅橋。
莫怪珂聲碎,春來五馬驕。

Simplified

新春江次

浦干潮未应,堤湿冻初销。
粉片妆梅朵,金丝刷柳条。
鸭头新绿水,雁齿小红桥。
莫怪珂声碎,春来五马骄。

Pronunciation

xīn chūn jiāng cì

pǔ gān cháo wèi yīng , dī shī dòng chū xiāo 。
fěn piàn zhuāng méi duǒ , jīn sī shuā liǔ tiáo 。
yā tóu xīn lǜ shuǐ , yàn chǐ xiǎo hóng qiáo 。
mò guài kē shēng suì , chūn lái wǔ mǎ jiāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.