Traditional

新晴出門閑步

一夜風號作快晴。
披裘扶杖出門行。
青山繞舍雪封盡,丹葉滿街霜染成。
廢寺僧寒多晏起,近村農惰闕冬耕。
窮人旋畫膨脝計,自買蹲鴟煮糝羹。

Simplified

新晴出门闲步

一夜风号作快晴。
披裘扶杖出门行。
青山绕舍雪封尽,丹叶满街霜染成。
废寺僧寒多晏起,近村农惰阙冬耕。
穷人旋画膨脝计,自买蹲鸱煮糁羹。

Pronunciation

xīn qíng chū mén xián bù

yī yè fēng hào zuò kuài qíng 。
pī qiú fú zhàng chū mén xíng 。
qīng shān rào shè xuě fēng jìn , dān yè mǎn jiē shuāng rǎn chéng 。
fèi sì sēng hán duō yàn qǐ , jìn cūn nóng duò què dōng gēng 。
qióng rén xuán huà péng hēng jì , zì mǎi dūn chī zhǔ sǎn gēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.