Traditional

新林驛女吟示歐陽訓(生飛蟲)

月明階悄悄,影隻腰身小。
誰是鶱翔人,願為比翼鳥。

Simplified

新林驿女吟示欧阳训(生飞虫)

月明阶悄悄,影只腰身小。
谁是鶱翔人,愿为比翼鸟。

Pronunciation

xīn lín yì nǚ yín shì ōu yáng xùn ( shēng fēi chóng )

yuè míng jiē qiǎo qiǎo , yǐng zhī yāo shēn xiǎo 。
shuí shì xiān xiáng rén , yuàn wéi bǐ yì niǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.