Traditional

新秋喜涼因寄兵部楊侍郎

外強火未退,中銳金方戰。
一夕風雨來,炎涼隨數變。
徐徐炎景度,稍稍涼飆扇。
枕簟忽淒清,巾裳亦輕健。
老夫納秋候,心體殊安便。
睡足一屈伸,搔首摩挲面。
褰簾對池竹,幽寂如僧院。
俯觀遊魚群,仰數浮雲片。
閑忙各有趣,彼此寧相見?
昨日聞慕巢,召對延英殿。

Simplified

新秋喜凉因寄兵部杨侍郎

外强火未退,中锐金方战。
一夕风雨来,炎凉随数变。
徐徐炎景度,稍稍凉飙扇。
枕簟忽凄清,巾裳亦轻健。
老夫纳秋候,心体殊安便。
睡足一屈伸,搔首摩挲面。
褰帘对池竹,幽寂如僧院。
俯观游鱼群,仰数浮云片。
闲忙各有趣,彼此宁相见?
昨日闻慕巢,召对延英殿。

Pronunciation

xīn qiū xǐ liáng yīn jì bīng bù yáng shì láng

wài qiáng huǒ wèi tuì , zhōng ruì jīn fāng zhàn 。
yī xī fēng yǔ lái , yán liáng suí shù biàn 。
xú xú yán jǐng dù , shāo shāo liáng biāo shàn 。
zhěn diàn hū qī qīng , jīn cháng yì qīng jiàn 。
lǎo fū nà qiū hòu , xīn tǐ shū ān biàn 。
shuì zú yī qū shēn , sāo shǒu mó suō miàn 。
qiān lián duì chí zhú , yōu jì rú sēng yuàn 。
fǔ guān yóu yú qún , yǎng shù fú yún piàn 。
xián máng gè yǒu qù , bǐ cǐ níng xiāng jiàn ?
zuó rì wén mù cháo , zhào duì yán yīng diàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.