Traditional

新秋夜雨

蟋蟀暮啾啾,光陰不少留。
松檐半夜雨,風幌滿床秋。
曙早燈猶在,涼初簟未收。
新晴好天氣,誰伴老人遊?

Simplified

新秋夜雨

蟋蟀暮啾啾,光阴不少留。
松檐半夜雨,风幌满床秋。
曙早灯犹在,凉初簟未收。
新晴好天气,谁伴老人游?

Pronunciation

xīn qiū yè yǔ

xī shuài mù jiū jiū , guāng yīn bù shǎo liú 。
sōng yán bàn yè yǔ , fēng huǎng mǎn chuáng qiū 。
shǔ zǎo dēng yóu zài , liáng chū diàn wèi shōu 。
xīn qíng hǎo tiān qì , shuí bàn lǎo rén yóu ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.