Traditional

新秋感事

北渚秋風雕白蘋,流年冉冉默傷神。
強顏未忍乞墦祭,積毀僅逃輸鬼薪。
半榼浮蛆初試釀,兩螯斫雪又嘗新。
受恩自度終無報,聊為清時備隱淪。

Simplified

新秋感事

北渚秋风凋白苹,流年冉冉默伤神。
强颜未忍乞墦祭,积毁仅逃输鬼薪。
半榼浮蛆初试酿,两螯斫雪又尝新。
受恩自度终无报,聊为清时备隐沦。

Pronunciation

xīn qiū gǎn shì

běi zhǔ qiū fēng diāo bái píng , liú nián rǎn rǎn mò shāng shén 。
qiáng yán wèi rěn qǐ fán jì , jī huǐ jǐn táo shū guǐ xīn 。
bàn kē fú qū chū shì niàng , liǎng áo zhuó xuě yòu cháng xīn 。
shòu ēn zì dù zhōng wú bào , liáo wéi qīng shí bèi yǐn lún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.