Traditional

新籬

新籬三面北通門,藤架陰中細路分。
天宇淡青成卵色,水波微皺作靴紋。
參差村舍穿林出,縹緲漁歌隔浦聞。
忽覺楚鄉來眼底,欲題幽句吊湘君。

Simplified

新篱

新篱三面北通门,藤架阴中细路分。
天宇淡青成卵色,水波微皱作靴纹。
参差村舍穿林出,缥缈渔歌隔浦闻。
忽觉楚乡来眼底,欲题幽句吊湘君。

Pronunciation

xīn lí

xīn lí sān miàn běi tōng mén , téng jià yīn zhōng xì lù fēn 。
tiān yǔ dàn qīng chéng luǎn sè , shuǐ bō wēi zhòu zuò xuē wén 。
cān chà cūn shè chuān lín chū , piǎo miǎo yú gē gé pǔ wén 。
hū jué chǔ xiāng lái yǎn dǐ , yù tí yōu jù diào xiāng jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.