Traditional

新都南亭送郭元振盧崇道(一作盧崇道詩)

竹徑女蘿蹊,蓮洲文石堤。
靜深人俗斷,尋玩往還迷。
碧潭秀初月,素林驚夕棲。
褰幌納蟾影,理琴聽猿啼。
佳辰改宿昔,勝寄坐睽攜。
長懷賞心愛,如玉復如珪。

Simplified

新都南亭送郭元振卢崇道(一作卢崇道诗)

竹径女萝蹊,莲洲文石堤。
静深人俗断,寻玩往还迷。
碧潭秀初月,素林惊夕栖。
褰幌纳蟾影,理琴听猿啼。
佳辰改宿昔,胜寄坐睽携。
长怀赏心爱,如玉复如珪。

Pronunciation

xīn dū nán tíng sòng guō yuán zhèn lú chóng dào ( yī zuò lú chóng dào shī )

zhú jìng nǚ luó xī , lián zhōu wén shí dī 。
jìng shēn rén sú duàn , xún wán wǎng huán mí 。
bì tán xiù chū yuè , sù lín jīng xī qī 。
qiān huǎng nà chán yǐng , lǐ qín tīng yuán tí 。
jiā chén gǎi sù xī , shèng jì zuò kuí xié 。
cháng huái shǎng xīn ài , rú yù fù rú guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.