Traditional

新釀熟小飲

玉船瀲灩酌鵝黃,菊欲殘時牴死香。
似與幽人為醉地,清笳聲裏一天霜。

Simplified

新酿熟小饮

玉船潋灩酌鹅黄,菊欲残时抵死香。
似与幽人为醉地,清笳声里一天霜。

Pronunciation

xīn niàng shú xiǎo yǐn

yù chuán liàn yàn zhuó é huáng , jú yù cán shí dǐ sǐ xiāng 。
sì yǔ yōu rén wéi zuì dì , qīng jiā shēng lǐ yī tiān shuāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.