Traditional

無俗念 此下原有丘長春漆弩儂家鸚鵡洲邊住

全真大道理無窮,妙得至人端的。
說破先天玄妙處,默悟其中消息。
體物全彰,應機獨露,悟了生前畢。
雖明此理,工夫最要綿密。
低頭泄漏天機,不因師指此事如何識。
萬類三才誰主運,建立乾坤無一。
變化無窮,包含不盡,運用無蹤跡。
虛空打破,光明遍周無極。
首案黑漆弩乃白賁,曲月中仙乃丘詞

Simplified

无俗念 此下原有丘长春漆弩侬家鹦鹉洲边住

全真大道理无穷,妙得至人端的。
说破先天玄妙处,默悟其中消息。
体物全彰,应机独露,悟了生前毕。
虽明此理,工夫最要绵密。
低头泄漏天机,不因师指此事如何识。
万类三才谁主运,建立乾坤无一。
变化无穷,包含不尽,运用无踪迹。
虚空打破,光明遍周无极。
首案黑漆弩乃白贲,曲月中仙乃丘词

Pronunciation

wú sú niàn cǐ xià yuán yǒu qiū cháng chūn qī nǔ nóng jiā yīng wǔ zhōu biān zhù

quán zhēn dà dào lǐ wú qióng , miào dé zhì rén duān dí 。
shuō pò xiān tiān xuán miào chǔ , mò wù qí zhōng xiāo xī 。
tǐ wù quán zhāng , yīng jī dú lù , wù liǎo shēng qián bì 。
suī míng cǐ lǐ , gōng fū zuì yào mián mì 。
dī tóu xiè lòu tiān jī , bù yīn shī zhǐ cǐ shì rú hé shí 。
wàn lèi sān cái shuí zhǔ yùn , jiàn lì qián kūn wú yī 。
biàn huà wú qióng , bāo hán bù jìn , yùn yòng wú zōng jì 。
xū kōng dǎ pò , guāng míng biàn zhōu wú jí 。
shǒu àn hēi qī nǔ nǎi bái bì , qū yuè zhōng xiān nǎi qiū cí

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.