Traditional

無可奈何歌

無可奈何兮,白日走而朱顏頹。
少日往而老日催,生者不住兮死者不回。
況乎寵辱豐悴之外物,又何常不十去而一來?
去不可挽兮來不可推,無可奈何兮,已焉哉。
惟天長而地久,前無始兮後無終。
嗟吾生之幾何,寄瞬息乎其中。
又如太倉之稊米,委一粒於萬鐘。
何不與道逍遙,委化從容,縱心放誌,泄泄融融。
胡為乎分愛惡於生死,系憂喜於窮通。
倔強其骨髓,齟齬其心胸。
合冰炭以交戰,隻自苦兮厥躬。
彼造物者,雲何不為?
此與化者,雲何不隨?
或喣或吹,或盛或衰,雖千變與萬化,委一順以貫之。
為彼何非,為此何是?
誰冥此心,夢蝶之子。
何禍非福,何吉非兇?
誰達此觀,喪馬之翁。
俾吾為秋毫之杪,吾亦自足,不見其小;俾吾為泰山之阿,吾亦無余,不見其多。
是以達人靜則吻然與陰合跡,動則浩然與陽同波。
委順而已,孰知其他。
時邪命邪,吾其無奈彼何;委邪順邪,彼亦無奈吾何。
夫兩無奈何,然後能冥至順而合太和。
故吾所以飲太和,扣至順,而為無可奈何之歌。

Simplified

无可奈何歌

无可奈何兮,白日走而朱颜颓。
少日往而老日催,生者不住兮死者不回。
况乎宠辱丰悴之外物,又何常不十去而一来?
去不可挽兮来不可推,无可奈何兮,已焉哉。
惟天长而地久,前无始兮后无终。
嗟吾生之几何,寄瞬息乎其中。
又如太仓之稊米,委一粒于万钟。
何不与道逍遥,委化从容,纵心放志,泄泄融融。
胡为乎分爱恶于生死,系忧喜于穷通。
倔强其骨髓,龃龉其心胸。
合冰炭以交战,只自苦兮厥躬。
彼造物者,云何不为?
此与化者,云何不随?
或喣或吹,或盛或衰,虽千变与万化,委一顺以贯之。
为彼何非,为此何是?
谁冥此心,梦蝶之子。
何祸非福,何吉非凶?
谁达此观,丧马之翁。
俾吾为秋毫之杪,吾亦自足,不见其小;俾吾为泰山之阿,吾亦无余,不见其多。
是以达人静则吻然与阴合迹,动则浩然与阳同波。
委顺而已,孰知其他。
时邪命邪,吾其无奈彼何;委邪顺邪,彼亦无奈吾何。
夫两无奈何,然后能冥至顺而合太和。
故吾所以饮太和,扣至顺,而为无可奈何之歌。

Pronunciation

wú kě nài hé gē

wú kě nài hé xī , bái rì zǒu ér zhū yán tuí 。
shǎo rì wǎng ér lǎo rì cuī , shēng zhě bù zhù xī sǐ zhě bù huí 。
kuàng hū chǒng rǔ fēng cuì zhī wài wù , yòu hé cháng bù shí qù ér yī lái ?
qù bù kě wǎn xī lái bù kě tuī , wú kě nài hé xī , yǐ yān zāi 。
wéi tiān cháng ér dì jiǔ , qián wú shǐ xī hòu wú zhōng 。
jiē wú shēng zhī jī hé , jì shùn xī hū qí zhōng 。
yòu rú tài cāng zhī tí mǐ , wěi yī lì yú wàn zhōng 。
hé bù yǔ dào xiāo yáo , wěi huà cóng róng , zòng xīn fàng zhì , xiè xiè róng róng 。
hú wéi hū fēn ài è yú shēng sǐ , xì yōu xǐ yú qióng tōng 。
jué qiáng qí gǔ suǐ , jǔ yǔ qí xīn xiōng 。
hé bīng tàn yǐ jiāo zhàn , zhī zì kǔ xī jué gōng 。
bǐ zào wù zhě , yún hé bù wéi ?
cǐ yǔ huà zhě , yún hé bù suí ?
huò xǔ huò chuī , huò shèng huò shuāi , suī qiān biàn yǔ wàn huà , wěi yī shùn yǐ guàn zhī 。
wéi bǐ hé fēi , wéi cǐ hé shì ?
shuí míng cǐ xīn , mèng dié zhī zǐ 。
hé huò fēi fú , hé jí fēi xiōng ?
shuí dá cǐ guān , sāng mǎ zhī wēng 。
bǐ wú wéi qiū háo zhī miǎo , wú yì zì zú , bù jiàn qí xiǎo û bǐ wú wéi tài shān zhī ā , wú yì wú yú , bù jiàn qí duō 。
shì yǐ dá rén jìng zé wěn rán yǔ yīn hé jì , dòng zé hào rán yǔ yáng tóng bō 。
wěi shùn ér yǐ , shú zhī qí tā 。
shí xié mìng xié , wú qí wú nài bǐ hé û wěi xié shùn xié , bǐ yì wú nài wú hé 。
fū liǎng wú nài hé , rán hòu néng míng zhì shùn ér hé tài hé 。
gù wú suǒ yǐ yǐn tài hé , kòu zhì shùn , ér wéi wú kě nài hé zhī gē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.