Traditional

無夢

老眼花前暗,春衣雨後寒。
舊詩多忘卻,新酒且嘗看。
拙定於身穩,慵應趁伴難。
漸銷名利想,無夢到長安。

Simplified

无梦

老眼花前暗,春衣雨后寒。
旧诗多忘却,新酒且尝看。
拙定于身稳,慵应趁伴难。
渐销名利想,无梦到长安。

Pronunciation

wú mèng

lǎo yǎn huā qián àn , chūn yī yǔ hòu hán 。
jiù shī duō wàng què , xīn jiǔ qiě cháng kàn 。
zhuō dìng yú shēn wěn , yōng yīng chèn bàn nán 。
jiàn xiāo míng lì xiǎng , wú mèng dào cháng ān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.